Áóëüäîçåð ïðîâîäèò ðåêóëüòèâàöèþ íà ìóñîðíîé ñâàëêå â ñ. Ìàëàøåâöû (Òåðíîïîëüñêàÿ îáë.), â ïîíåäåëüíèê, 12 èþëÿ 2010 ã.  ýòîò äåíü íà ìóñîðíîé ñâàëêå áûëà ïðîâåäåíà ðåêóëüòèâàöèÿ. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 14 èþëÿ èç Òåðíîïîëÿ 10-é äåíü íå âûâîçèòñÿ ìóñîð. Ïîïûòêè äîãîâîðèòüñÿ ñ æèòåëÿìè Ìàëàøåâöåâ ðåçóëüòàòîâ íå äàþò, ëþäè ïðîäîëæàþò áëîêèðîâàòü ïîäúåçä ê ïîëèãîíó.  äîãîâîðå, çàêëþ÷åííîì ìåæäó Òåðíîïîëüñêîé ìýðèåé è æèòåëÿìè ñåëà, ðå÷ü íå èäåò î âûâîçå ìóñîðà èç ãîðîäà, â íåì ñåëüñêàÿ îáùèíà ëèøü îáÿçûâàåòñÿ ”ïðèíÿòü ôèíàíñîâóþ ïîìîùü” è ”íå ñîçäàâàòü ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ñ ïðèâëå÷åíèåì òåõíèêè ñ öåëüþ íåäîïóùåíèÿ ñàìîâîñïëàìåíåíèÿ îòõîäîâ, ñîõðàíåíèÿ òåððèòîðèè ñâàëêè â íàäëåæàùåì ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêîì ñîñòîÿíèè è ïîäãîòîâêè åå ê ðåêóëüòèâàöèè”. Ïî äîãîâîðó Òåðíîïîëü óæå âûïëàòèë 320 òûñ. ãðí. èç îãîâîðåííûõ 500 òûñ. ãðí. Ìåæäó òåì, ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó ìóñîðíîé ñâàëêè âáëèçè Ìèðîëþáîâêè, êóäà ïëàíèðîâàëîñü âîçèòü ìóñîð âìåñòî Ìàëàøåâñêîé ñâàëêè, äî ñèõ ïîð íå çàâåðøåíû. Êàê ñîîáùèë ãîðîäñêîé ïðåäñåäàòåëü Òåðíîïîëÿ, ñòðîèòåëüñòâî ïðîäëèòñÿ åùå, ìèíèìóì, äâà ìåñÿöà. Ñåé÷àñ â Òåðíîïîëå ìóñîð èç êîíòåéíåðîâ ïàêóþò â ïîëèýòèëåíîâûå ïàêåòû, êîòîðûå çàòåì îñòàâëÿþò ðÿäîì ñ êîíòåéíåðàìè. 31 ìàðòà 2010 ã. ñåëüñêàÿ îáùèíà Ìàëàøåâöåâ ïîñëå ïîëóãîäîâîãî ïåðåêðûòèÿ äîðîãè íà ñâàëêó ïîäïèñàëà ìåìîðàíäóì ñ Òåðíîïîëüñêèì ãîðîäñêèì ñîâåòîì è îáëàäìèíèñòðàöèåé, â êîòîðîì ñîãëàñèëàñü íà âûâîç ìóñîðà èç Òåðíîïîëÿ íà ìóñîðíóþ ñâàëêó âîçëå ñåëà äî 1 èþëÿ. Ìåìîðàíäóìîì áûëî ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî îáëãîñàäìèíèñòðàöèÿ è ãîðîäñêîé ñîâåò ïðîäîëæàò ôèíàíñèðîâàòü ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà çàêðûòèå ñâàëêè, ðàçðàáîòàþò ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ íà ïðîâåäåíèå ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåð ïî åå ðåêóëüòèâàöèè, à òàêæå çàâåðøàò ðåêóëüòèâàöèþ äî 1 íîÿáðÿ 2010 ã. Ôîòî Âèêòîðà Ãóðíÿêà / ÓÍÈÀÍ

Ця цифра випливає з двох проплат, які були здійснені 5 та 15 травня ТОВ “Екосвіт” на рахунок Комбінату комунальних підприємств.

Відтак, якщо рахувати, що з дати заключення договору 26 квітня, то за цей час на звалище у Старокостянтинів завезли понад 776 тонн сміття зі Львова.

В середньому вдень завозять близько 45 тонн.

Як писала “Подільська інформаційна корпорація”, 26 квітня Львівське комунальне підприємство “Львівспецкрмунтранс” підписало договір про співпрацю з ТзОВ ДВ “Екосвіт”, ТзОВ “Екостаркон” та Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств. Предметом цього договору стало вивезення сміття зі Львова на територію Старокостянтинівського сміттєзвалища. Наближена до мера людина очолила фірму-прокладку, яка неабияк заробляє на львівському смітті.

Залиште коментар

Також по темі

Верховна Рада заборонила використання пластикових пакетів з 2022 року

Водночас зазначається, що обмеження не поширюватиметься на біорозкладні