Організація роботи підприємства і облікового процесу повинно починатися з формування облікової політики

Облікова політика підприємстваОблікова політика підприємства

Організація роботи підприємства і облікового процесу повинно починатися з формування облікової політики. Ретельно продумана облікова політика забезпечує ефективну господарську діяльність, а також максимальний ефект від ведення обліку. Формування облікової політики — це непростий процес, який вимагає наявність організаційних, технічних, кадрових можливостей. На жаль, безліч підприємств складають облікову політику лише для того, щоб дотримати букву закону.
Згідно з нормами чинного законодавства України, підприємство самостійно визначає облікову політику, яка є сукупністю принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.
Основним завданням облікової політики є забезпечення організації бухгалтерського обліку на підприємстві як цілісної системи.
Самостійність вибору та запровадження облікової політики — обов\’язкові умови економічної свободи підприємств різних форм власності.
При підготовці положення (наказу) про облікову політику підприємства потрібно забезпечити вимоги Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, незмінність прийнятої методології відображення окремих господарських операцій і оцінки активів, повноту відображення в обліку за звітний період всіх господарських операцій, повноту і правильність визначення доходів і витрат у відповідних звітних періодів, відповідність даних аналітичного обліку даним синтетичного обліку.

Тому до формування облікової політики слід підходити досить серйозно, оскільки вона встановлюється не на один рік.

Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:
• принципів оцінки статей звітності;
• методів обліку, обраних відносно окремих статей звітності.

Зміна облікової політики можлива у випадках, передбачених П(С)БО 6, а саме:
• змінюються статутні вимоги;
• змінюються вимоги органу, який затверджує П(С)БО;
• зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.
Якщо підприємство змінило свою облікову політику то відповідно до П(С)БО 6 необхідно відобразити вплив зміни на події та операції минулих періодів у звітності шляхом:
• коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок року;
• повторного подання порівняльної інформації щодо попередніх звітних періодів.
Незалежно від того чи відбулися зміни облікової політики чи ні вона повинна бути розкрита в Примітках до фінансової звітності.

В наступних публікаціях ми зупинимось на важливих моментах формування облікової політики.

Гоч Інна Анатоліївна, сертифікований аудитор, директор ПАФ \”Експрес-аудит\”
моб.тел. 0673821860

Залиште коментар

Також по темі

Перший “двохсотбальник” із ЗНО з Кам’янця-Подільського

Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього