Впер­ше у Шепе­тів­ці дире­кто­рів двох шкіл при­зна­че­но за резуль­та­та­ми кон­кур­су. У місько­му управ­лін­ні осві­ти про­хо­див кон­курс на обра­н­ня дире­кто­ра шко­ли №1. За крі­сло дире­кто­ра зма­га­ли­ся троє пре­тен­ден­тів на керів­ну поса­ду. Обов’язковою для уча­сті в кон­кур­сі були наяв­ні­сть моти­ва­цій­них листів, пер­спе­ктив­них пла­нів роз­ви­тку осві­тньо­го закла­ду та муль­ти­ме­дій­ні пре­зен­та­ції. Після чого чле­ни комі­сії ста­ви­ли кон­кур­сан­там пита­н­ня, які сто­су­ю­ться подаль­шої діяль­но­сті на поса­ді дире­кто­ра шко­ли.

Оці­ню­ва­ли про­фе­сій­ні яко­сті кон­кур­сан­тів чле­ни комі­сії: Тетя­на Музи­ка, засту­пник началь­ни­ка управ­лі­н­ня осві­ти, Людми­ла Баси­стюк, голов­ний спе­ці­а­лі­ст управ­лі­н­ня осві­ти, Оле­на Лихо­ба­ба, спе­ці­а­лі­ст управ­лі­н­ня осві­ти, Ган­на Петрук, заві­ду­вач метод­ка­бі­не­том управ­лі­н­ня осві­ти, Васи­ль Рачук, керу­ю­чий спра­ва­ми вико­нав­чо­го комі­те­ту ШМР, Надія Качо­ров­ська, голо­ва ради керів­ни­ків навчаль­них закла­дів міста, Гали­на Хав­рун, вчи­те­ль фізи­ки ЗОШ №1, Людми­ла Тере­па, вчи­те­ль поча­тко­вих кла­сів ЗОШ№ 1, Тетя­на Капе­люх, голо­ва загаль­но­шкіль­но­го батьків­сько­го комі­те­ту ЗОШ №1.

Уча­сть у кон­кур­сі взя­ли Ната­лія Соб­чук, засту­пник голо­ви район­ної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції, Гали­на Піон­тков­ська, вико­ну­ю­ча обов’язки дире­кто­ра ЗОШ №1, й Тарас Гро­мик, мето­ди­ст з ІКТ управ­лі­н­ня осві­ти. Після пре­зен­та­цій кожно­го кон­кур­сан­та, від­бу­ло­ся таєм­не голо­су­ва­н­ня. За його резуль­та­та­ми пере­ва­гу отри­ма­ла Ната­лія Соб­чук.

День за днем

 

Залиште коментар

Також по темі

Перший “двохсотбальник” із ЗНО з Кам’янця-Подільського

Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього