Ìàòü ñ ñûíîì ãðåþòñÿ âîçëå ìàñëÿíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ðàäèàòîðà â Åâïàòîðèè (Êðûì), âî âòîðíèê, 10 ôåâðàëÿ 2009 ã.  Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêå Êðûì êîòåëüíûå ðÿäà ãîðîäîâ îòêëþ÷åíû îò ãàçà. Áîëüøèíñòâî æèòåëåé Åâïàòîðèè ñ 10 ôåâðàëÿ îñòàëèñü áåç îòîïëåíèÿ. Èç 32-õ êîòåëüíûõ ñåãîäíÿ ðàáîòàþò òîëüêî 9. Êîòåëüíûå îòêëþ÷åíû îò ãàçà çà äîëãè ïðåäïðèÿòèåì "Êðûìãàç". Íàñåëåíèå Åâïàòîðèè çà ÿíâàðü çàïëàòèëî çà òåïëî òîëüêî 49% îò íåîáõîäèìîãî.  Äæàíêîå èç 17 êîòåëüíûõ ðàáîòàþò òîëüêî 2 - êîòîðûå îáñëóæèâàþò Öåíòðàëüíóþ ðàéîííóþ áîëüíèöó è ðîääîì. Äèñïåò÷åð äæàíêîéñêîãî ôèëèàëà "Êðûìòåïëîêîììóíýíåðãî" ñîîáùèëà, ÷òî êîòåëüíûå â Äæàíêîå îïëîìáèðîâàëè 10 ôåâðàëÿ. Ñ 9 ôåâðàëÿ îòêëþ÷åíû îò ïîäà÷è òåïëà 85% æèëûõ äîìîâ Áîëüøîé ßëòû. Ïðè÷èíà – äîëãè äâóõ èç òðåõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé çà ïîòðåáëåííûå ãàç è ýëåêòðîýíåðãèþ.  Ñèìôåðîïîëå ïî ñîñòîÿíèþ íà 10 ôåâðàëÿ îòêëþ÷åíû 16 êîòåëüíûõ. Ïðîêóðàòóðà Êðûìà â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðîâîäèò ïðîâåðêó çàêîííîñòè ïðåêðàùåíèÿ ìåñòíûìè ãàçîâùèêàìè ïîäà÷è ãàçà ôèëèàëàì "Êðûìòåïëîêîììóíýíåðãî" â ðåãèîíàõ àâòîíîìèè. Ôîòî Àëåêñåÿ Ñóâèðîâà / ÓÍÈÀÍ

У садках опалення включать в понеділок, в квартирах обіцяють на тижні

Опалювальний сезон у Хмельницькому розпочнеться уже з понеділка – пообіцяли в міськвиконкомі. Директорів теплопостачальних підприємств міста зобов\’язали подати тепло в лікувально-профілактичні установи, дошкільні та шкільні заклади міста, незалежно від форм власності – стало відомо ПОДІЛЬСЬКА.інфо . Опалення у квартирах теж включать на цьому тижні, якщо холодна погода у Хмельницькому утримається надалі. Нагадаємо сьогодні вночі погода в Хмельницькому сягнула позначки +3
подробиці дивіться у сюжеті МТРК Місто

Залиште коментар

Також по темі

Заради поливу підвісних вазонів на Проскурівській місто оплачує роботу двох автівок та шести людей

І такому марнотратству час покласти край. Про це